ദർശനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരം

വാട്ട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ദർശനം സാംസ്കാരികവേദി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയച്ച സംഭാവനയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരം. ജുലൈ 18-ന് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ദർശനം പ്രവർത്തകരുടെ നന്ദി.

കൂടുതല്‍: ദര്‍ശനത്തിന്റെ CMDRF സമാഹരണം

Darsanam
Author: Darsanam