National Green Corps (NGC) School Eco-Clubs

NGC SCHOOL LIST 2019-20

List of new eco club schools 251 to 377 – 2020


ഫറോക്ക് ESI ആശുപത്രിയിൽ  ഊർജ്ജ ബോധവൽക്കരണക്ലാസ്  സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി ലീന ഉദ്ഘാടനം  ചെയ്യുന്നു